SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
29.11.2019
Návrh VZN č. 5/2019 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2019
Názov Návrh VZN č. 5/2019 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička
29.11.2019
Návrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územi obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2019
Názov Návrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územi obce Breznička
13.11.2019
Voľby do NR SR 2020 - Informácia pre voliča
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.11.2019
Názov Voľby do NR SR 2020 - Informácia pre voliča
13.11.2019
Voľby do NR SR 2020 - Rozhodnutie o vyhlásení volieb
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.11.2019
Názov Voľby do NR SR 2020 - Rozhodnutie o vyhlásení volieb
Prílohy
32186_ZZ.pdf
4.11.2019
Voľby do NR SR 2020 - mailová adresa pre žiadosti o voľbu poštou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.11.2019
Názov Voľby do NR SR 2020 - mailová adresa pre žiadosti o voľbu poštou
Popis Voľby do NR SR 2020 mailová adresa pre žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia obecbreznicka@gmail.com poštová adresa pre žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia Obec Breznička, Breznička 35, 091 01 Stropkov https://www.minv.sk/?nr20-posta2 Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020) Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame overiť si doručenie svojej žiadosti o voľbu poštou priamo na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade. Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi - meno a priezvisko, - rodné číslo, - adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike, - adresu miesta pobytu v cudzine. Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine - obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce, - hlasovacie lístky, - návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa), - poučenie o spôsobe hlasovania. Hlasovanie Vybrať jeden hlasovací lístok .... Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí. Prednostný hlas .... Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí. Odoslať návratnú obálku .... Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“, musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa. Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ. Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28.2.2020).
8.10.2019
Návrh VZN č. 03/2019 o územných podmienkach pre chov a držanie včiel na území obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.10.2019
Názov Návrh VZN č. 03/2019 o územných podmienkach pre chov a držanie včiel na území obce Breznička
13.7.2019
Rozhodnutie PÚ SR - vyhlásenie za NKP vojnový cintorín v Brezničke
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.7.2019
Názov Rozhodnutie PÚ SR - vyhlásenie za NKP vojnový cintorín v Brezničke
28.6.2019
Verejná vyhláška - pamiatkový úrad - upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.6.2019
Názov Verejná vyhláška - pamiatkový úrad - upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia
12.6.2019
Návrh - Záverečný účet obce Breznička za rok 2018
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.6.2019
Názov Návrh - Záverečný účet obce Breznička za rok 2018
27.5.2019
Verejná vyhláška - upovedomenie o oprave podkladu pre rozhodnutie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.5.2019
Názov Verejná vyhláška - upovedomenie o oprave podkladu pre rozhodnutie
12.4.2019
Verejná vyhláška - začatie správneho konania vo veci vyhlásenia Cintorína vojnového za národnú kultúrnu pamiatku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.4.2019
Názov Verejná vyhláška - začatie správneho konania vo veci vyhlásenia Cintorína vojnového za národnú kultúrnu pamiatku
8.4.2019
Voľby do EP - emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.4.2019
Názov Voľby do EP - emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Popis Obec Breznička zverejňuje pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu obecbreznicka@gmail.com
20.3.2019
Voľby do EP 2019 - emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.3.2019
Názov Voľby do EP 2019 - emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Popis Obec Breznička zverejňuje pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obecbreznicka@gmail.com
14.3.2019
Schválené VZN č. 2/2019 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.3.2019
Názov Schválené VZN č. 2/2019 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Breznička
26.2.2019
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.2.2019
Názov Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018
25.2.2019
Návrh VZN č. 2/2019 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Breznička - príloha č 1
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.2.2019
Názov Návrh VZN č. 2/2019 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Breznička - príloha č 1
25.2.2019
Schválené VZN č. 1/2019 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.2.2019
Názov Schválené VZN č. 1/2019 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička
19.2.2019
Voľby prezidenta SR 2019 - zverejnenie kandidátov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.2.2019
Názov Voľby prezidenta SR 2019 - zverejnenie kandidátov
Popis KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 16. marca 2019 1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín 2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok 3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava 4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava 5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta 6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica 7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava 8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň 9. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava 10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava 11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava 12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra 13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava 14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava 15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/130_prezident/p19_2info/WP19_Kandidati.htm
12.2.2019
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.2.2019
Názov Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Popis Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky. Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. III Právo byť volený Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený Ÿ občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, Ÿ občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie. Prekážkou práva byť volený je Ÿ výkon trestu odňatia slobody, Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. IV Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia. Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 15. apríla 2019), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká. Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur. V Hlasovací preukaz Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 24. 5. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 03. 05. 2019), elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 03. 05. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadostí na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi Ÿ meno a priezvisko, Ÿ rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené, Ÿ štátnu príslušnosť, Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), Ÿ korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 24. 05. 2019). Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi Ÿ meno a priezvisko, Ÿ rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené, Ÿ štátnu príslušnosť, Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom. Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom. Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej únie. VI Spôsob hlasovania Volič môže voliť na území Slovenskej republiky Ÿ vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, Ÿ v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu alebo Ÿ na základe slovenského cestovného dokladu, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie. *** Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky http://www.minv.sk/?volby-ep
12.2.2019
Voľby prezidenta SR 2019 - emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.2.2019
Názov Voľby prezidenta SR 2019 - emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Popis Obec Breznička zverejňuje pre voľby prezidenta SR 2019 emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu obecbreznicka@gmail.com
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Breznička je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8,00 – 12,00
  • Ut: 8,00 – 12,00
  • St: 8,00 – 12,00
  • Št: 8,00 – 12,00
  • Pi: 8,00 – 12,00