SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
27.11.2020
Návrh VZN č. 02/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.11.2020
Názov Návrh VZN č. 02/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Breznička
18.11.2020
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenie stromov a iných porastov pri realizácii výrubvv v ochrannom pásme VN/VNN
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.11.2020
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenie stromov a iných porastov pri realizácii výrubvv v ochrannom pásme VN/VNN
22.6.2020
Schválené VZN č 1/2020 - Požiarny poriadok obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.6.2020
Názov Schválené VZN č 1/2020 - Požiarny poriadok obce
27.4.2020
Návrh VZN č. 1/2020 - Požiarny poriadok obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.4.2020
Názov Návrh VZN č. 1/2020 - Požiarny poriadok obce
26.2.2020
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci Breznička v roku 2019
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.2.2020
Názov Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci Breznička v roku 2019
10.1.2020
Voľby do NR SR 2020 - e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.1.2020
Názov Voľby do NR SR 2020 - e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Popis Voľby do NR SR 2020 - e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu obecbreznicka@gmail.com
28.12.2019
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.12.2019
Názov Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
17.12.2019
Schválené VZN č. 3/2019 - O územných podmienkach pre chov a držanie včiel na území obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2019
Názov Schválené VZN č. 3/2019 - O územných podmienkach pre chov a držanie včiel na území obce Breznička
15.12.2019
Schválené VZN č. 5/2019 O uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2019
Názov Schválené VZN č. 5/2019 O uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička
15.12.2019
Schválené VZN č. 4/2019 O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2019
Názov Schválené VZN č. 4/2019 O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Breznička
9.12.2019
Voľby do NR SR 2020 - e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.12.2019
Názov Voľby do NR SR 2020 - e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Popis Voľby do NR SR 2020 - e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Breznička je obecbreznicka@gmail.com
29.11.2019
Návrh VZN č. 5/2019 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2019
Názov Návrh VZN č. 5/2019 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička
29.11.2019
Návrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územi obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2019
Názov Návrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územi obce Breznička
13.11.2019
Voľby do NR SR 2020 - Informácia pre voliča
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.11.2019
Názov Voľby do NR SR 2020 - Informácia pre voliča
13.11.2019
Voľby do NR SR 2020 - Rozhodnutie o vyhlásení volieb
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.11.2019
Názov Voľby do NR SR 2020 - Rozhodnutie o vyhlásení volieb
Prílohy
32186_ZZ.pdf
4.11.2019
Voľby do NR SR 2020 - mailová adresa pre žiadosti o voľbu poštou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.11.2019
Názov Voľby do NR SR 2020 - mailová adresa pre žiadosti o voľbu poštou
Popis Voľby do NR SR 2020 mailová adresa pre žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia obecbreznicka@gmail.com poštová adresa pre žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia Obec Breznička, Breznička 35, 091 01 Stropkov https://www.minv.sk/?nr20-posta2 Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020) Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame overiť si doručenie svojej žiadosti o voľbu poštou priamo na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade. Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi - meno a priezvisko, - rodné číslo, - adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike, - adresu miesta pobytu v cudzine. Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine - obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce, - hlasovacie lístky, - návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa), - poučenie o spôsobe hlasovania. Hlasovanie Vybrať jeden hlasovací lístok .... Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí. Prednostný hlas .... Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí. Odoslať návratnú obálku .... Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“, musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa. Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ. Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28.2.2020).
8.10.2019
Návrh VZN č. 03/2019 o územných podmienkach pre chov a držanie včiel na území obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.10.2019
Názov Návrh VZN č. 03/2019 o územných podmienkach pre chov a držanie včiel na území obce Breznička
13.7.2019
Rozhodnutie PÚ SR - vyhlásenie za NKP vojnový cintorín v Brezničke
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.7.2019
Názov Rozhodnutie PÚ SR - vyhlásenie za NKP vojnový cintorín v Brezničke
28.6.2019
Verejná vyhláška - pamiatkový úrad - upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.6.2019
Názov Verejná vyhláška - pamiatkový úrad - upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia
12.6.2019
Návrh - Záverečný účet obce Breznička za rok 2018
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.6.2019
Názov Návrh - Záverečný účet obce Breznička za rok 2018
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Breznička je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8,00 – 12,00
  • Ut: 8,00 – 12,00
  • St: 8,00 – 12,00
  • Št: 8,00 – 12,00
  • Pi: 8,00 – 12,00