SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
31.1.2019
Návrh VZN č. 01/2019
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.1.2019
Názov Návrh VZN č. 01/2019
Popis Návrh VZN č. 01/2019 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička
30.1.2019
Voľby prezidenta SR 2019 - Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.1.2019
Názov Voľby prezidenta SR 2019 - Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Popis Obec Breznička zverejňuje pre voľby prezidenta SR 2019 emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obecbreznicka@gmail.com
17.1.2019
Upozornenie na vznik novej zákonnej povinnosti pre nájomcov pozemkov na poľnohospodárske účely
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.1.2019
Názov Upozornenie na vznik novej zákonnej povinnosti pre nájomcov pozemkov na poľnohospodárske účely
16.1.2019
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácia pre voliča
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.1.2019
Názov Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácia pre voliča
Popis Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. III Právo byť volený Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov. Prekážkou práva byť volený je Ÿ výkon trestu odňatia slobody, Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. IV Hlasovací preukaz Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019), elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi Ÿ meno a priezvisko, Ÿ rodné číslo, Ÿ štátnu príslušnosť, Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), Ÿ korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu). prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019). Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi Ÿ meno a priezvisko, Ÿ rodné číslo, Ÿ štátnu príslušnosť, Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom. Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. V Spôsob hlasovania Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. *** Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-prezidentsr
14.12.2018
VZN č. 1/2018 O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.12.2018
Názov VZN č. 1/2018 O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Breznička
4.12.2018
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.12.2018
Názov Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie
4.12.2018
Verejná vyhláška - zámer prevyhlásenia ochrany chráneného stromu "Lipa v Brezničke" - oznámenie o ukončení procesu prevyhlásenia ochrany chráneného stromu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.12.2018
Názov Verejná vyhláška - zámer prevyhlásenia ochrany chráneného stromu "Lipa v Brezničke" - oznámenie o ukončení procesu prevyhlásenia ochrany chráneného stromu
29.11.2018
Návrh VNZ č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2018
Názov Návrh VNZ č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Breznička
28.11.2018
Informácia pre občanov - registrácia chovu ošípaných
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2018
Názov Informácia pre občanov - registrácia chovu ošípaných
14.11.2018
Zápisnica z volieb do orgánov samosprávy obcí 2018
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.11.2018
Názov Zápisnica z volieb do orgánov samosprávy obcí 2018
12.11.2018
Uverejnenie výsledkov volieb
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.11.2018
Názov Uverejnenie výsledkov volieb
10.10.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.10.2018
Názov Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
11.9.2018
Verejná vyhláška - Zámer prevyhlásenia ochrany chráneného stromu "Lipa v Brezničke"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.9.2018
Názov Verejná vyhláška - Zámer prevyhlásenia ochrany chráneného stromu "Lipa v Brezničke"
Popis Verejná vyhláška - Zámer prevyhlásenia ochrany chráneného stromu "Lipa v Brezničke" Projekt ochrany chráneného stromu je k nahliadnutiu na obecnom úrade.
24.8.2018
Emailová adresa na doručenia oznámení
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.8.2018
Názov Emailová adresa na doručenia oznámení
Popis Obec Breznička zverejňuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných 10. novembra 2018 emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie obecbreznicka@gmail.com
24.8.2018
Výkon funkcie starostu pre volebné obdobie 2018-2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.8.2018
Názov Výkon funkcie starostu pre volebné obdobie 2018-2022
24.8.2018
Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby OSO 2018
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.8.2018
Názov Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby OSO 2018
16.8.2018
Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.8.2018
Názov Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí
16.8.2018
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.8.2018
Názov Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
Popis Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
18.7.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácie o práve voliť a byť volený
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.7.2018
Názov Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácie o práve voliť a byť volený
30.5.2018
Návrh záverečného účtu obce Breznička za rok 2017 - na pripomienkovanie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.5.2018
Názov Návrh záverečného účtu obce Breznička za rok 2017 - na pripomienkovanie
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Breznička je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8,00 – 12,00
  • Ut: 8,00 – 12,00
  • St: 8,00 – 12,00
  • Št: 8,00 – 12,00
  • Pi: 8,00 – 12,00