SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Pozvánka na verejné zhromaždenie obyvateľov obce

OBEC BREZNIČKA
Obecný úrad Breznička č. 35, 091 01  Stropkov

 

POZVÁNKA
NA VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE
OBYVATEĽOV OBCE

 

V súlade s ustanovením § 11 b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvoláva starostka obce Breznička verejné zhromaždenie obyvateľov obce, ktoré sa uskutoční dňa 30.04.2016 o 17.00 hod. v spoločenskej miestnosti obecného úradu.

 

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
3. Informácie o stave obce k 15.12.2014
4. Zhodnotenie doterajšej  činnosti obecného zastupiteľstva
5. Návrh VZN o  správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce
6. Diskusia
7. Návrh a schválenie uznesenia
8. Záver

V Brezničke 25.04.2016

 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Breznička je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8,00 – 12,00
  • Ut: 8,00 – 12,00
  • St: 8,00 – 12,00
  • Št: 8,00 – 12,00
  • Pi: 8,00 – 12,00